ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG โอ้โหเธอ หวานเจี๊ยบ

จำนวนการเข้าขม 8 ครั้ง
ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG โอ้โหเธอ หวานเจี๊ยบ
รหัสทัวร์
011-5274
วันที่เดินทาง
ต.ค.66
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Air Asia (FD)

ไฮไลท์

 • ยอดเขาวิคตอเรียพีค - หาดรีพัลส์เบย์ - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย - ถนนซุปเปอร์สตาร์ 
 • อะซิมโฟนี่ออฟไลท์ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - โรงงานจิวเวอรี่ - ร้านหยก 
 • วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - วัดกวนไท - ช้อปปิ้งย่านมงก๊ก

แผนการเดินทาง

03.30 น.  คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ (อาคาร 1) ชั้น 3 ประตู 1 เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA (FD) มีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารการเดินทาง

06.25 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินเช็กแลปก๊อก เขตบริหารพิเศษฮ่องกง โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD 508
(ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง หากลูกค้าต้องการมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาที)

10.10 น.  เดินทางถึง สนามบินเช็กแลปก๊อก เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบของสนามบิน (เวลาที่ฮ่องกง เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาให้ตรงตามเวลาท้องถิ่น เพื่อสะดวกในการนัดหมาย)

นำท่านนั่งรถโค้ชขึ้นสู่ ยอดเขาวิคตอเรียพีค (Victoria Peak) ทุกท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์สดชื่น สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเกาะฮ่องกงและเกาลูนได้ทั้งเกาะอย่างชัดเจน 360 องศา มีความสูงถึง 428 เมตรจากระดับน้ำทะเล ที่จุดนี้สามารถมาชมวิวเมืองฮ่องกงได้ทั้งวัน ซึ่งในแต่ละช่วงเวลาก็จะมีวิวที่สวยงามแตกต่างกันไป วิวที่มองเห็นก็จะเป็นวิวของตึกและอาคารสูงระฟ้าของฮ่องกงที่ก่อสร้างตรงตามหลักฮวงจุ้ย อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซ่า, ตึกไชน่าแบงค์และตึกอื่นๆ อันเป็นที่ตั้งของธุรกิจชั้นนำของฮ่องกง พร้อมทั้งถ่ายภาพอันสวยงามน่าประทับใจ

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  นำท่านนมัสการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลที่บริเวณ หาดรีพัลส์เบย์ (Repulse Bay) โดยเชื่อว่า ณ บริเวณหาดรีพัลส์เบย์ เป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดของเกาะฮ่องกง  นำท่านเริ่มขอพร เจ้าแม่กวนอิม  จากนั้นนำท่านขอพร เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ความมั่นคง ทรัพย์สินเงินทอง  หรือถ้าท่านไหนมีลูกยากก็สามารถขอพรเรื่องลูกจาก พระสังกัจจายน์ ได้  จากนั้นนำท่าน ข้ามสะพานต่ออายุ ซึ่งเชึ่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี  หรือคนโสดจะเลือกขอคู่หรือขอพรเรื่องความรักจาก เทพเจ้าแห่งความรัก ก็ได้  จากนั้นขอพรเรื่องการเดินทางให้เดินทางปลอดภัยจาก เจ้าแม่ทับทิม  จากนั้นให้ท่านได้รับพลังจาก ศาลาแปดทิศ ซึ่งถือว่าเป็นจุดรวมรับพลังที่ดีที่สุดของฮ่องกง

ให้ท่านอิสระ ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย (Tsim Sha Tsui) เป็นสวรรค์ของนักช้อป ที่นี่มีร้านค้าแบรนด์เนม แผงขายของ และร้านบูติกที่ไม่ซ้ำแบบใครเรียงรายสุดลูกหูลูกตา สามารถเดินเล่นแถว ถนนนาธาน หรือที่คนท้องถิ่นเรียกว่า “โกลเด้นไมล์”  สัมผัสบรรยากาศ ร้านเสื้อผ้า ร้านอาหาร และร้านขายเครื่องประดับ ใกล้ๆ บริเวณนี้จะมีห้างสรรพสินค้ามากมาย เช่น ห้าง THE ONE, ห้าง ISQUARE นอกจากนี้ยังมี HARBOUR CITY ศูนย์การค้ายักษ์ใหญ่ของฮ่องกง ซึ่งมีร้านค้ากว่า 450 ร้าน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนซุปเปอร์สตาร์ (Avenue of Stars) ซึ่งจำลองมาจาก Hollywood Walk of Fame เป็นถนนที่ตั้งอยู่ริมน้ำอ่าววิกตอเรียในจิมซาจุ่ย ฮ่องกง เพื่อเป็นเกียรติแก่คนดังในวงการภาพยนตร์ฮ่องกง และยังเป็นจุดที่ดีในการรับชมการแสดงแสงเลเซอร์ของเกาะที่มีขึ้นเป็นประจำทุกคืนอีกด้วย

ค่ำ  อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

20.00 น.  นำท่านชมการแสดงโชว์แสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ อะซิมโฟนี่ออฟไลท์ (A Symphony of Lights) ที่ริมอ่าววิคตอเรีย ซึ่งจะมองเห็นตึกสูงระฟ้ากว่า 40 ตึกทั้งฝั่งฮ่องกงและเกาลูน เป็นการจัดแสดงที่ละลานตาไปด้วย แสงไฟเลเซอร์, ไฟ LED และแสงหลากสีสันสวยงาม ประกอบเสียงดนตรีที่มีชีวิตชีวา โดยในปี ค.ศ. 2017 SYMPHONY OF LIGHT ได้เปลี่ยนดนตรีประกอบใหม่ ให้เป็นซิมโฟนีที่แท้จริง ในสไตล์ที่ยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด ทิศตะวันออกพบทิศตะวันตก (EAST MEETS WEST) โดยใช้วงดุริยางค์ฟิวชั่นฮอลล์ ที่เต็มไปด้วยความสดใสและร่วมสมัย ผสมผสานร่วมกับขลุ่ยจีนและเครื่องสายแบบดั้งเดิม

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (เมนูติ่มซำ)

นำท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว (Che Kung Temple) เป็นที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ เรื่องของกังหันลมที่พัดพาเอาสิ่งไม่ดีออกจากชีวิต เชื่อว่าการหมุนกังหันกลับทิศ จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีได้ ทำให้วัดนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วัดกังหันลม เดิมทีวัดนี้เป็นวัดเล็กๆ ที่เก่าแก่และได้อนุรักษ์ไว้เป็นโบราณสถาน อยู่ทางด้านหลังของเรือนใหม่ ส่วนเรือนใหม่สร้างเสร็จในปี 1993 บนเนื้อที่ 50,000 ตารางฟุต สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงท่านแชกง นักรบผู้ซึ่งปกป้องจักรพรรดิราชองค์สุดท้ายแห่งวงค์ซ่ง เมื่อเข้ามาภายในวัด จะมีเจ้าหน้าที่ของทางวัดจำหน่ายธูป และเครื่องบูชาต่างๆ เมื่อได้ธูปแล้วก็นำไปให้เจ้าหน้าที่จุดธูปที่ลานกว้าง เขียนชื่อที่อยู่ในใบสะเดาะเคราะห์ ทำให้เกิดสิริมงคล ปัดเป่าเรื่องร้ายๆ ออกไป วิธีการคาราวะ และขอพร คือให้หันหน้าออกจากวัด กล่าวแจ้งฟ้าดินก่อน โดยบอกชื่อ ที่อยู่ อายุ และวัตถุประสงค์ที่มาทำบุญที่วัดในครั้งนี้ จากนั้นก็นำธูป 3 ดอก ไปปักทุกกระถาง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดหว่องไทซิน (Wong Tai Sin Temple) หรือเรียกอีกชื่อว่า “วัดหวังต้าเซียน” เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีชื่อเสียงของฮ่องกง ด้วยอาคารของวัดที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม รวมทั้งซุ้มประตูทางเข้าที่ยิ่งใหญ่อลังการ ได้รับอิทธิพลมาจาก ลัทธิเต๋า ศาสนาพุทธ และลัทธิขงจื้อ ผู้คนมักเดินทางมากราบไหว้ เพราะมีความเชื่อว่าพระหวังต้าเซียนนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ ขอพรสิ่งใดก็จะสมปรารถนาทุกประการ จึงทำให้วัดแห่งนี้มีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมา พระหวังต้าเซียน หรือที่รู้จักกันในชื่อ ฮวงชูปิง (HUANG CHU-PING) เกิดในช่วงประมาณศตวรรษที่ 4 เดินทางจากเมืองจีนมาเผื่อแผ่ศาสนาในฮ่องกง และสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมา

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  นำท่านชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกง โดยการย่อส่วนใบพัดของกังหันวัดแชกงมาทำเป็นเครื่องประดับ เช่น จี้ แหวน กำไล เพื่อทำให้เป็นเครื่องประดับติดตัว ในการส่งเสริมดวงชะตาและเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย

จากนั้นนำท่านชม ร้านหยก มีสินค้ามากมายเกี่ยวกับหยก เช่น กำไลหยก หรือสัตว์นำโชคอย่างปี่เสี่ยะ อิสระให้ได้เลือกชื้อเป็นของฝาก หรือเป็นของที่ระลึกนำโชคแด่ตัวเอง

นำท่านชม วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ (Hung Hom Kwun Yam Temple) เป็นวัดเล็กๆ อันเก่าแก่ ถูกสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2416 (ค.ศ.1873) มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบวัดจีนดั้งเดิม และถือเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของฮ่องกง ตำนานเล่าขานเกี่ยวกับวัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ ว่ากันว่า ในปี พ.ศ. 2452 (ค.ศ.1909) ครั้งนั้นได้มีการสร้างถนนเพื่อเชื่อมต่อ ฮองฮำ จิมซาจุ่ย และเมืองเกาลูน ซึ่งพื้นที่บริเวณนั้นที่เป็นเนินเขา ขณะที่คนงานได้ขุดเพื่อก่อสร้างนั้น ปรากฎว่ามีน้ำสีแดงไหลออกมาก เป็นที่ลือกันว่าคือเส้นเลือดของมังกร ถึงแม้จะตรวจสอบแล้วว่าเกิดจากแร่ธาตุในดินก็ตาม ก็ยังคงมีความกังวลกันอยู่มาก จึงได้มีการบริจาคเงินเพื่อบูรณะวัดแห่งนี้ขึ้นมา เชื่อว่าเจ้าแม่กวนอิมจะสามารถปกป้องคุ้มครองให้ปลอดภัยจากภยันตราย เรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ เกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้มีการบันทึกว่า พื้นที่ฮองฮำ เป็นพื้นที่ที่ถูกทิ้งระเบิดอย่างหนักสองรอบ เนื่องจากทหารญี่ปุ่นต้องการทำลายท่าเรือ Whampoa Dock ในคราวนั้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก แต่กลับพบว่าผู้ที่เข้าที่เข้าไปหลบภัยภายในวัดไม่มีใครได้รับอันตรายใดๆ จึงเชื่อว่าเป็นความศักดิ์สิทธิ์ขององค์เจ้าแม่กวนอิม ที่คอยปกป้องดูแลนั่นเอง

นำท่านสักการะ วัดกวนไท (Kwan Tai Temple) หรือที่คนไทยนิยมเรียกว่า “วัดเทพเจ้ากวนอู” สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นวัดหนึ่งเดียวในเขตเกาลูน ในอดีตเขตนี้ถูกเลื่องลือในความดำมืดของผู้คนและการกระทำที่นอกเหนือซึ่งกฏหมาย จึงมีการสร้างวัดกวนไทและอันเชิญเทพเจ้ากวนอูมาประดิษฐาน เพื่อเป็นการรำลึกบูชาถึงความเป็นธรรมและความซื่อสัตย์ที่เป็นสัญลักษณ์เด่นของท่าน รวมไปถึงให้ท่านช่วยดำรงความยุติธรรมในอาณาบริเวณแห่งนี้

ให้ท่านอิสระ ช้อปปิ้งย่านมงก๊ก (Mongkok) เป็นย่านช็อปปิ้งยอดนิยมที่เต็มไปด้วยตรอกซอกซอยมากมาย ภายในย่านมีตลาดนัด Ladies’ Market ขนาดใหญ่ซึ่งมีร้านขายเสื้อผ้าและของกระจุกกระจิก ทั้งยังมีตลาด Flower Market ที่ขายต้นไม้และดอกไม้สีสันสดใส ในขณะที่ถนน Fa Yuen นั้นเต็มไปด้วยรองเท้าผ้าใบและร้านขายอุปกรณ์กีฬา ในบริเวณใกล้เคียงมีตลาด Temple Street Night Market ซึ่งเป็นแหล่งรวมของเก่า ซุ้มดูดวง และแผงขายอาหาร เหล่านักชิมมักจะนิยมมาเที่ยวชมแผงขายสตรีทฟู้ด ร้านน้ำชา และร้านอาหารแบบสบายๆ ในย่านนี้

ค่ำ  อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (ไม่มีรถและไกด์บริการ)

เพื่อให้ท่านเพลิดเพลินกับการท่องเที่ยว อิสระอาหารเช้า / กลางวันตามอัธยาศัย

กลางวัน  ถึงเวลานัดหมาย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเช็กแลปก๊อก เขตบริหารพิเศษฮ่องกง

15.35 น.  นำท่านเดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD 501 (ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง หากลูกค้าต้องการมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 55 นาที)

17.30 น.  เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
13 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 6622,555 บาท7,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
20 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 6620,999 บาท7,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ          
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 1 ชิ้น ไม่เกิน 20 กก.        
 • ค่ารถรับ ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน โรงแรมที่ฮ่องกงจะไม่มีห้องพักสำหรับ 3 ท่าน หากลูกค้าเดินทาง 3 ท่าน ท่านที่ 3 จะต้องชำระค่าพักเดี่ยวเพิ่ม ไม่ว่ากรณีใดใด
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ   
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ                        
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากที่ทัวร์จัด เช่น อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุสลิม
 • ค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 2,000 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน ชำระที่สนามบิน ณ วันเดินทาง
 • ในส่วนค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทิปไกด์และคนขับรถ ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 100 บาท/ท่าน/วัน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • ค่าตรวจ RT-PCR TEST / ATK ก่อนเดินทาง (ถ้ามี)
 • ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บค่าวีซ่า
 1. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง
 2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 3. รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 8. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือการใช้งานมากกว่า 7 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 11. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
 12. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 13. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น WHEELCHAIR , เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
 14. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
 15. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
20,999 บาท
รหัส 011-5274 ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG โอ้โหเธอ หวานเจี๊ยบ
ราคาเริ่มต้น 20,999 บาท
เดินทางช่วง ต.ค.66
เดินทางโดย Air Asia (FD)
ดูเพิ่มเติม https://ncholidays.com/tour.php?tour_id=1765

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/061/011-5274.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท เอ็นซี ฮอลิเดย์ทัวร์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/03131
โทร 02-579-3131 หรือ 02-579-1070
LINE ID @ncholidays
อีเมล ncholidaytours@yahoo.co.th
คัดลอกข้อมูลทัวร์
Share on social networks
Scan QRCode

ยอดเขาวิคตอเรียพีค - หาดรีพัลส์เบย์ - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย - ถนนซุปเปอร์สตาร์  อะซิมโฟนี่ออฟไลท์ - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - โรงงานจิวเวอรี่ - ร้านหยก  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - วัดกวนไท - ช้อปปิ้งย่านมงก๊ก
1.0

1.0

1.0

Current word:

Elapsed Time:

ติดต่อสำนักงาน
บริษัท เอ็นซี ฮอลิเดย์ทัวร์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/03131

1176/14 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
search
ค้นหา
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา